Wersja dla słabowidzących

oferta

oferta>doradztwo

Doradztwo

Cały proces aktywizacji zawodowej rozpoczyna się od doradztwa zawodowego. Na wstępie osoba zgłaszająca się do doradcy zawodowego poddawana jest diagnozie potencjału zawodowego, ocenie motywacji do podjęcia zatrudnienia oraz obszar zawodowy, w którym mogłaby się rozwijaći realizować. Celem doradztwa grupowego jest wypracowanie wspólnych rozwiązań w poszczególnych sytuacjach zawodowych, przez co osoby uczące się wzajemnie od siebie, otwierają się na kontakt z innymi, nawiązują relacje, co jest jednym z etapów aktywizacji społeczno- zawodowej. Wynikiem tego jest większa otwartość osób wobec siebie, podejmowanie tematów o doświadczanych trudnościach, obawach i niepowodzeniach. Mają też szansę dostać wsparcie od grupy.    Doradztwo indywidualne ma na celu diagnozę predyspozycji, możliwości poznawczo- społecznych oraz określenie niszy zawodowej, w której osoba ma szansę najbardziej efektywnie funkcjonować. Część osób wymaga porad i pracy z psychologiem, ponieważ doświadczane trudności związane zarówno z niepełnosprawnością jak i jej skutkami powodują u nich obniżenie samooceny, motywacji i wiary we własne możliwości. Aktywność doradcy zawodowego i psychologa skupia się na odbudowaniu w takich osobach pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez ukazanie im możliwości i predyspozycji. Dużą role w tym procesie odgrywała również jak wspomniana wcześniej praca w grupie, dlatego wyniki tej pracy sę widoczne w dużym odstępie czasowym. Jednym z efektów doradztwa indywidualnego, grupowego oraz treningu psychologicznego jest sporządzenie dla każdego uczestnika szkolenia Indywidualnego Planu Działania, który jest sporządzany na podstawie zebranych informacji podczas spotkań indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem.