Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 1/SZANSA/PROEFECTO/2022  dotyczące świadczenia usługi prowadzenia „Warsztatów kompetencji  psychologiczno-społecznych oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem” dla uczestników projektu „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”.

 

W związku z realizacją projektu „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu „Warsztatów kompetencji  psychologiczno-społecznych oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem” dla uczestników projektu „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

I.            DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: CENTRUM DORADCZO-EDUKACYJNE PROEFECTO DR MARIETTA BLACHNIK-GĘSIARZ
ul. Limanowskiego 15/1, 42-207 Częstochowa

NIP: 5761327906, REGON: 152138829

Reprezentowane przez: Mariettę Blachnik-Gęsiarz – właścicielkę firmy.

 

II.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy:

CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
CPV: 80570000-0 –  Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego;

CPC: 85312320-8 –  Usługi doradztwa

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi podzielonej na części:

1.       CZĘŚĆ I - polegająca na przeprowadzeniu „Warsztatów kompetencji psychologiczno-społecznych” dla uczestników projektu „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”:

–        warsztat zostanie przeprowadzony dla 8 grup;

–        dla każdej grupy przewidziano 24 h dydaktyczne warsztatów w ramach 6 spotkań po 4 h dydaktyczne;

–        wymiar godzinowy warsztatów to 192 h dydaktyczne (8 grup x 24 h dydaktycznych);

–        liczba uczestników warsztatów w ramach jednej grupy będzie wynosiła średnio 10 osób lecz nie więcej niż 12 ;

–        warsztaty zostaną zorganizowane w okresie od kwietnia 2022 r. do sierpnia  2022 r. Zajęcia będą odbywać się według harmonogramu zajęć uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy;

–        warsztaty zostaną zorganizowane na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, który obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę. Warsztaty zostaną zorganizowane w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w salach zapewnionych przez Zamawiającego;

–        ostateczne miejsce, termin, liczba oraz liczebność grup zostaną podane Wykonawcy
przed planowanym rozpoczęciem warsztatów dla danej grupy;

–        przez 1 godzinę zajęć Zamawiający rozumie godzinę dydaktyczną, tj. jednostkę w wymiarze 45 minut.

a)      Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; dla działania 9.1. Aktywna integracja; dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b)      Odbiorcami usługi będzie 80 osób (48 K, 32 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu teren subregionu północnego województwa śląskiego, który obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę.

c)       Minimalny zakres usługi obejmuje opracowanie programu warsztatów zgodnie z poniższą tematyką oraz indywidualnymi potrzebami danej grupy z zakresu tj.:

·         motywacja i prawidłowe kształtowanie własnej samooceny,

·         asertywność,

·         komunikacja międzyludzka,

·         poprawa własnego wizerunku,

·         dokonanie adekwatnej oceny siebie,

·         nabywanie i rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, decyzji związanych z zżyciem osobistym,

·         analizy sytuacji życiowej,

·         mocne i słabe strony – analiza  SWOT,

·         samopoznanie,

·         nabycie większej pewności siebie  i wiary we własne możliwości,

·         budowanie poczucia własnej wartości,

·         podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej,

·         budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań,

·         samodzielne podejmowanie decyzji,

·         autodiagnoza,

·         poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,

·         metody poprawienia koncentracji,

·         metody hamowania niepożądanych, aspołecznych reakcji,

·         zdrowe sposoby odreagowywania napięcia emocjonalnego i fizycznego,

·         prawidłowy sposób odbioru doświadczeń i przeżyć w życiu społecznym,

d)      prowadzenie warsztatów zgodnie z programem warsztatów;

e)      prowadzenie dokumentacji z warsztatów w sposób wskazany przez Zamawiającego, w tym:

·           list obecności uczestników warsztatów,

·           bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem,

·           miesięcznej ewidencji / zestawienia czasu pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem,

·           innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu;

·           przeprowadzenie ankiet badających poziom własnej motywacji, wiary we własne siły, samooceny itp.,

·           przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych oceniających przez uczestników jakość wsparcia.

f)       przekazania Zamawiającemu dokumentacji z warsztatów dla danej grupy w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia wsparcia dla danej grupy.

g)      Czas dojazdu w miejsce przeprowadzania warsztatów nie wlicza się do godzin pracy Wykonawcy.

h)      Podana przez Wykonawcę w ofercie cena będzie obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (wraz z ewentualnymi podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne w sytuacji konieczności ich zapłaty).

i)        Zajęcia będą odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godzinach pomiędzy 8:00 a 20:00.

j)        Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt IV niniejszego zapytania.

 

2.       CZĘŚĆ II - polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem  dla uczestników projektu „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”:

–        Zajęcia przeprowadzone zostaną dla 80 uczestników projektu w ilości 12 godzin zegarowych na 1 uczestnika,

–        Spotkania z psychologiem będą realizowane w wymiarze 4 spotkań po 3 h dla każdego uczestnika,

–        Zajęcia  realizowane będą średnio 1-2 razy w tygodniu;

–        Łączny wymiar godzinowy spotkań indywidualnych z psychologiem to 960 h zegarowych;

–        Spotkania indywidualne zostaną zorganizowane w okresie od kwietnia 2022 r. do sierpnia  2022 r. Zajęcia będą odbywać się według harmonogramu zajęć uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy;

–        Spotkania indywidualne zostaną zorganizowane na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, który obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę. Konsultacje indywidualne realizowane będą w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w salach zapewnionych przez Zamawiającego;

–        ostateczne miejsce, oraz termin realizacji wsparcia zostanie podany Wykonawcy
przed planowanym rozpoczęciem konsultacji z uczestnikami projektu;

–        przez 1 godzinę konsultacji indywidualnych Zamawiający rozumie godzinę zegarową, tj. jednostkę w wymiarze 60 minut.

a)      Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; dla działania 9.1. Aktywna integracja; dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b)      Odbiorcami usługi będzie 80 osób (48 K, 32 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu  subregionu północnego województwa śląskiego, który obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę.

c)       Minimalny zakres usługi obejmuje opracowanie programu wsparcia w ramach indywidualnych konsultacji z psychologiem uwzględniającego tematykę wskazaną poniżej oraz predyspozycje, możliwości oraz deficyty każdego z uczestników projektu z zakresu  tj.:

·         motywacja i prawidłowe kształtowanie własnej samooceny,

·         asertywność,

·         komunikacja międzyludzka,

·         poprawa własnego wizerunku,

·         dokonanie adekwatnej oceny siebie,

·         nabywanie i rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, decyzji związanych z życiem osobistym,

·         analizy sytuacji życiowej,

·         mocne i słabe strony – analiza  SWOT,

·         samopoznanie,

·         nabycie większej pewności siebie  i wiary we własne możliwości,

·         budowanie poczucia własnej wartości,

·         podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej,

·         budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań,

·         samodzielne podejmowanie decyzji,

·         autodiagnoza,

·         poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,

·         metody poprawienia koncentracji,

·         metody hamowania niepożądanych, aspołecznych reakcji,

·         zdrowe sposoby odreagowywania napięcia emocjonalnego i fizycznego,

·         prawidłowy sposób odbioru doświadczeń i przeżyć w życiu społecznym,

d)      prowadzenie konsultacji zgodnie z przygotowanym programem;

e)      prowadzenie dokumentacji z konsultacji indywidualnych w sposób wskazany przez Zamawiającego, w tym:

·           list obecności uczestników konsultacji indywidualnych,

·           bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem,

·           miesięcznej ewidencji / zestawienia czasu pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem,

·           innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu;

·           przeprowadzenie ankiet badających poziom własnej motywacji, wiary we własne siły, samooceny itp.,

·           przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych oceniających przez uczestników jakość wsparcia.

f)       przekazania Zamawiającemu dokumentacji z konsultacji indywidualnych w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia wsparcia dla danego uczestnika.

g)      Czas dojazdu w miejsce przeprowadzania konsultacji indywidualnych nie wlicza się do godzin pracy Wykonawcy.

h)      Podana przez Wykonawcę w ofercie cena będzie obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (wraz z ewentualnymi podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne w sytuacji konieczności ich zapłaty).

i)        Zajęcia będą odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godzinach pomiędzy 8:00 a 20:00.

j)        Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt IV niniejszego zapytania.

 

 

IV.            OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA

Zamówienie i umowa podlegają zmianom wprowadzanym na podstawie aneksu do umowy w zakresie:
a)      korekty oczywistych omyłek pisarskich;

b)      zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;

c)       ostatecznego wymiaru godzin realizacji przedmiotu umowy – przy czym Zamawiający gwarantuje, że minimalny wymiar realizacji zamówienia wyniesie „

d)      192 h (dydaktycznych) w zakresie prowadzonych warsztatów kompetencji psychologiczno-społecznych;

e)      960 h (zegarowych) w zakresie indywidualnych konsultacji

f)       łącznej liczby grup przewidzianych do objęcia wsparciem w  ramach warsztatów grupowych z psychologiem.

g)      łącznej liczby uczestników warsztatów;

h)      liczby uczestników warsztatów w ramach każdej z płci;

i)        liczby uczestników warsztatów w ramach jednej grupy – przy czym liczebność grupy nie może przekraczać 12 osób;

j)        formy realizacji warsztatów (ze stacjonarnej na zdalną);

k)      zmiany kadry wskazanej w ofercie przez Wykonawcę – po akceptacji ze strony Zamawiającego. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie przynajmniej równoważne osobie zastępowanej.

2.       Zmiany opisane w ust. 1b)–h) mogą zostać dokonane w przypadku niemożności dochowania odpowiednich warunków umowy spowodowanej:

a)      działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2;

b)      wystąpieniem klęski żywiołowej;

c)       wystąpieniem innej siły wyższej;

d)      wstrzymaniem realizacji projektu przez Zamawiającego;

e)      problemów w rekrutacji uczestników projektu.

3.       Zmiany wymienione w ust. 1 nie wpłyną na cenę jednostkową za 1 godzinę zajęć określoną w umowie z Wykonawcą.

4.       Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

 

V.            WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZĘŚCI

1.       Wykonawca zobowiązany jest do:

a)      Prowadzenia zajęć zgodnie z programem i ustalonym z Zamawiającym harmonogramem zajęć;

b)      zastosowania wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia profesjonalnej realizacji przedmiotu zamówienia;

c)       stosowania przepisów BHP zgodnie z zobowiązującym prawem;

d)      ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, w szczególności z koordynatorem projektu;

e)      zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia w celu przeprowadzenia monitoringu zajęć;

f)       informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny);

g)      ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczestników, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

h)      weryfikacji obecności uczestników na zajęciach oraz informowania każdorazowo Zamawiającego w przypadku wystąpienia nieobecności uczestnika na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w danej formie wsparcia lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas zajęć;

i)        informowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć;

j)        po zakończeniu realizacji zamówienia – do przekazania kompletnej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu;

k)      przestrzegania prawidłowej promocji projektu. Oznaczenia wszelkich dokumentów dotyczących realizacji zajęć zgodnie z zasadami promowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;

l)        w przypadku usprawiedliwionej nieobecności – odpracowania zajęć w innym, uzgodnionym przez Strony terminie;

m)    w przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje przynajmniej równoważne osobie zastępowanej;

n)      przestrzegania zapisów zapytania ofertowego oraz złożonej oferty;

o)      przestrzegania obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, instrukcji dot. sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów;

p)      wykonywania innych, niewymienionych powyżej zadań, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;

2.       Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:

a)      rozliczenie finansowe będzie przeprowadzone na podstawie iloczynu liczby przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz ceny ryczałtowej za 1 godzinę zajęć przedstawionej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę lub rachunek wraz z ewidencją / zestawieniem czasu pracy do 5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca,

b)      stawka (cena) wynagrodzenia brutto za jedną godzinę zajęć w zakresie poszczególnej części zamówienia, ustalona na podstawie oferty Wykonawcy ma niezmienny, ryczałtowy charakter i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w  treści zapytania ofertowego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli z przyczyn od niego niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

c)       płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku,

d)      kwota wynagrodzenia miesięcznego będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami,

e)      Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej,

f)       w przypadku braku środków na koncie projektu spowodowanym nieotrzymaniem środków z kolejnych transz przewidzianych w ramach rozliczeń Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu płatności.

 

VI.            WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

1.       Zamawiający uzna warunek w zakresie doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca za pomocą stosownego dokumentu (np. referencje, list polecający, poświadczenie, opinia itp. wg wyboru Wykonawcy) poświadczy, iż zamówienie będzie wykonywane przez osobę/y, która/e w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonała/y usługi polegające na prowadzeniu szkoleń/warsztatów/konsultacji indywidualnych z zakresu psychologii społecznej lub pokrewnego w wymiarze łącznym min. 200 godzin dydaktycznych. Ponadto:

a)      z przedstawionego przez wykonawcę dokumentu musi wynikać jednoznacznie posiadanie min. 200 h doświadczenia w ww. zakresie przez osobę/y która/e będzie/będą wykonywać przedmiot zamówienia;

b)      dokument poświadczający zrealizowanie wymaganej liczby godzin, o którym mowa w ust. 1, musi zostać wystawiony przez podmiot inny niż Wykonawca (niezależny od Wykonawcy).

2.       Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż zamówienie będzie wykonywane przez osobę/y dysponującą/e:

a)      dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie psychologii społecznej lub poradnictwa psychologicznego, zajęć psychologiczno-terapeutycznych, w szczególności prowadzenia zajęć i szkoleń realizowanych dla grupy uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – kserokopia świadectwa pracy, umów cywilnoprawnych, zaświadczeń z odbytego stażu, udziału w tożsamych przedmiotowo projektach, przygotowania zawodowego oraz innych form praktyki zawodowej, wpisu / wypisu do / z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) itp. wg wyboru Wykonawcy, jednoznacznie potwierdzający fakt posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego

oraz

b)      dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów podyplomowych z nauk humanistycznych np. pedagogika, psychologia i pokrewne – kserokopie dyplomów oraz certyfikatów.

3.       W przypadku złożenia oferty przez firmę wymagany jest aktualny wpis na dany rok kalendarzowy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wydany przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy - kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

 

 

VII.            WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1.       Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VIII.            KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.       W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

a)      Kryterium 1: Cena – waga punktowa 80%.

b)      Kryterium 2: Doświadczenie – waga punktowa 20%.

2.       Cena – waga 80%

Kryterium 1: Cena ryczałtowa brutto za jedną godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć– waga punktowa 80% – max 80 pkt.

 

Przyjmuje się, że najwyższą liczbę punktów tj. 80 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego postępowaniem.

Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

 

 

 

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium ceny

Cenaoferowana – cena brutto za jedną godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć zaoferowana w ofercie badanej

Cenamin – najniższa zaoferowana cena brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

 

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa brutto za wykonanie jednej godziny dydaktycznej zajęć w określonym terminie. Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę w ramach danej części zamówienia, oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.Powyższe wartości powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

3.       Doświadczenie kadry – waga 20%

Kryterium 2: Doświadczenie kadry w prowadzeniu warsztatów/szkoleń/konsultacji indywidualnych z zakresu psychologii społecznej lub pokrewnego– waga punktowa 20% – max 20 pkt.

 

W niniejszym kryterium pod uwagę będzie brane doświadczenie osoby przewidzianej do wykonywania przedmiotu zamówienia, a w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę więcej niż jednej osoby, pod uwagę będzie brane najniższe doświadczenie spośród wskazanych osób.

Przyjmuje się, że najwyższą liczbę punktów tj. 20 otrzyma oferta z najwyższym doświadczeniem osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

Doświadczenie w pozostałych ofertach punktowane będzie w oparciu o następujący wzór:

 

 

 

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium doświadczenia

Doświadczenieoferowane – doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii społecznej lub pokrewnego w godzinach zaoferowane w ofercie badanej

Doświadczeniemaksymalne – najwyższe (w godzinach) doświadczenie spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

 

Zamawiający dokona oceny na podstawie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Uwaga: Doświadczenie liczone będzie w godzinach. Do wzoru będzie podstawiana łączna liczba godzin szkoleń z zakresu psychologii społecznej lub pokrewnego zrealizowanych przez osobę przewidzianą do wykonywania przedmiotu zamówienia o najniższym doświadczeniu.

4.       O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez ocenę przez Zamawiającego dokumentów załączonych do oferty. Ocena ich spełnienia dokonywana będzie w systemie „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie postawionych warunków (brak wymaganych dokumentów lub ich niezgodność z opisanymi wymaganiami Zamawiającego) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie w przypadku braków formalnych badanej oferty, niejasności lub wątpliwości co do jej treści, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.

6.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród oferty najkorzystniejszej, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.

7.       Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego kryterium:

 

8.       Wybrana zostanie oferta o najwyższej łącznej liczbie punktów.

9.       Wykonawca będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej winien ująć w cenie brutto oferty (wynagrodzeniu) wszystkie koszty, podatki, opłaty oraz ubezpieczenia obowiązkowe leżące zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, ponieważ podana cena brutto (wynagrodzenie) będzie pomniejszone o te koszty przy wypłacie.

10.   Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na danym stanowisku tj. m.in. koszty dojazdów, należnych składek na ubezpieczenia społeczne (jeżeli dotyczy), należnego podatku itd.

11.   W formularzu oferty należy podać cenę brutto za jedną godzinę lekcyjną zajęć.

12.   Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

IX.            ODRZUCENIE OFERTY LUB UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

1.       W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

a)      złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

b)      złoży ofertę niekompletną, tj. niezawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;

c)       przedstawi nieprawdziwe informacje;

d)      nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

X.            UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią              następujące okoliczności

e)      Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

f)       Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

g)      Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

h)      W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

 

XI.            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY

1.       Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:

a)      oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b)      formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);

c)       wykazu doświadczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

d)      wykazu kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). Wykaz ten, będący treścią oferty, a także jednym z elementów oceny ofert, będzie wiążący dla Wykonawcy i nie będzie podlegał późniejszym zmianom z zastrzeżeniem pkt. IV.

e)      kompletu dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie wykazane w pkt. VI oraz w załącznikach nr 3 i 4.Dokumenty powinny być składane w formie kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

2.       Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.

3.       Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej i zaadresowanej kopercie na adres Zamawiającego: Biuro projektu: Centrum Doradczo-Edukacyjne PROEFECTO Dr Marietta Blachnik-Gęsiarz,
ul. Limanowskiego 15/1, 42-207 Częstochowa ( biuro czynne od 08.00 do 16.00 ) z dopiskiem „Postępowanie nr 1/SZANSA/PROEFECTO/2022” lub podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres szansa.proefecto@gmail.com lub podpisaną i zeskanowaną ofertę należy złożyć do niniejszego zapytania za pomocą stosownego modułu w Bazie Konkurencyjności.

4.       Oferty należy składać do dnia 06.04.2022 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego, na wskazaną skrzynkę mailową lub za pomocą stosownego modułu w Bazie Konkurencyjności).

5.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.       W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej wymagane jest przesłanie skanów kompletu dokumentów. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem w wersji papierowej w terminie 7 dni od poinformowania o wynikach postępowania.

7.       Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

8.       Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

9.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnia związane ze złożoną ofertą.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zgodnie z punktem X zapytania ofertowego.

11.   Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako odstąpienie od podpisania umowy.

12.   W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Procedurę tę można powtarzać aż do momentu, gdy któryś z kolejno ocenionych wykonawców przystąpi do podpisania umowy.

13.   W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

14.   W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

15.   W przypadku przyznania tej samej punktacji dwóm lub więcej Wykonawcom, którzy złożyli ofertę z identyczną ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

16.   Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez Wykonawcę.

17.   Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Magdalena Nocoń tel. 575 782 233
e-mail: szansa.proefecto@gmail.com.

 

XII.            KLAUZULA INFORMACYJNA

1.       Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy:

a)      wykonawców będących osobami fizycznymi,

b)      wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

c)       pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

d)      członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

2.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Doradczo-Edukacyjne PROEFECTO Dr Marietta Blachnik-Gęsiarz,         ul. Limanowskiego 15/1 , 42-207 Częstochowa.

1.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/SZANSA/PROEFECTO/2022 realizowanego przez Centrum Doradczo-Edukacyjne PROEFECTO Dr Marietta Blachnik-Gęsiarz, ul. Limanowskiego 15/1 , 42-207 Częstochowa w ramach projektu pn. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; dla działania 9.1. Aktywna integracja; dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

4.       Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. W przypadku niepodania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

5.       W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

6.       Posiada Pani/Pan:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7.       Nie przysługuje Pani/Panu:

a)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.       Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

9.       Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia

 

 

Banery/Logo