Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Z Powerem do pracy

Projekt „Z POWEREM do pracy!” nr POWR.01.02.01-24-0008/20 realizowany jest przez Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz, z siedzibą w Częstochowie 42-207 przy ul. Limanowskiego 15/4.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – Osi priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji Projektu:

od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Całkowita wartość Projektu: 982 400,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 835 040,00 zł

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 80 osób młodych (48K i 32M)

 • osoby w wieku 15-29 lat,
 • osoby należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby bierne zawodowo;
  • niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • długotrwale bezrobotne;
  • nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu,
  • osoby z niepełnosprawnościami
 • zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na terenie województwa śląskiego.

Cel

Celem głównym projektu „Z POWEREM do pracy!” jest podjęcie zatrudnienia przez minimum 36 osób (22K i 14 M) spośród 80 osób młodych w wieku 15-29 lat, będących osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w momencie przystąpienia do udziału w projekcie zamieszkałych na terenie województwa śląskiego oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji przez minimum 64 osoby(38K, 26M) z ww. grupy docelowej, dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie - dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.05.2021 - 30.04.2022

Struktura GD:

 • 100% GD stanowią wyłącznie osoby z grupy NEET niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • projekt skierowany jest w co najmniej 30% do osób o niskich kwalifikacjach
 • co najmniej 8% GD stanowić będą osoby niepełnosprawne
 • minimum 60% GD to kobiety
 • projekt jest skierowany w co najmniej 20% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Oferowane wsparcie

 1. W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą mogli skorzystać z następujących zadań:
  • Doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania - IPD
  • Pośrednictwo pracy,
  • Realizacja szkoleń zawodowych,
  • Realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 64 Uczestników/czek,
 2. Harmonogram spotkań/szkoleń będzie dostępny w biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

SZKOLENIA ZAWODOWE

 1. Szkolenia mają maja na celu nabycie przez Uczestników /Uczestniczek Projektu nowych kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.
 2. Organizator określa kwalifikacje zawodowe posiadane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu przed skierowaniem na szkolenie.
 3. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym/wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia/ certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje/kwalifikacje.
 4. Warunki zwrotu kosztów dojazdu określa Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.
 5. Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe.
 6. Uczestnikom/Uczestniczkom wypłacone zostanie stypendium szkoleniowe zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 7. W ramach projektu min. 80 osób weźmie udział w szkoleniach prowadzących do nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

STAŻE ZAWODOWE

 1. Staże mają na celu nabycie Uczestników/Uczestniczek Projektu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
 2. Organizator diagnozuje potrzeby Uczestnika/Uczestniczki Projektu przed przystąpieniem do stażu.
 3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostanie skierowany/-a do odbycia stażu u pracodawcy na okres 3 miesięcy.
 4. Staż odbywa się na podstawie umowy trójstronnej zawartej między Organizatorem a Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu a Podmiotem przyjmującym na staż.
 5. Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje Organizator. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierająca informację o zadaniach realizowanych przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu i umiejętnościach zawodowych nabytych w trakcie stażu. Organizator wydaje Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu zaświadczenie o odbyciu stażu po przedstawieniu przez niego opinii pracodawcy.
 6. Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca, proporcjonalnie do przepracowanego okresu.
 7. Uczestnikom/Uczestniczkom zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe.
 8. Organizator opłaci Uczestnikom/Uczestniczkom badania lekarskie oraz ubezpieczenie

Skontaktuj się z Nami!!!

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w sposób ciągły od maja 2021 r. do momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o projekcie będą:

 • na ulotkach i plakatach promocyjnych rozmieszczonych w PUP, ośrodkach zdrowia, na tablicach ogłoszeń przy kościołach, targach pracy, uniwersyteckich punktach kariery absolwenta (o ile ww. instytucje zgodzą się na ich umieszczenie)
 • bezpłatnych portalach z ogłoszeniami (w tym z ofertami pracy)
 • w sieci: na stronie internetowej projektu oraz na portalach społecznościowych np. na facebooku
 • udzielane przez personel projektu – osobiście w Biurze Projektu
 • telefonicznie
 • internetowo (maile, wiadomości na kanałach społecznościowych)
 • marketing szeptany

Osoby do kontaktu:

 • Marietta Blachnik-Gęsiarz – kom: +48 575-782-233
 • Małgorzata Jasińska – kom: +48 784-960-538

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem:

CENTRUM DORADCZO-EDUKACYJNE PROEFECTO DR MARIETTA BLACHNIK-GĘSIARZ, ul. Limanowskiego 15/4, 42-207 Częstochowa

E-mail: proefecto@gmail.com

Etapy rekrutacji

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w sposób ciągły od maja 2021 r. do momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 3. W procesie rekrutacji przyznawane zostaną kryteria dodatkowe, punktowe za:
  • status ON + 1 pkt,
  • kobieta + 6 pkt,
  • niskie kwalifikacje + 3 pkt,
  • zamieszkiwanie zgodnie z KC na terenie miasta średniego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji warunków uczestnictwa w projekcie. + 3 pkt,
  • pierwszeństwo maja osoby które były uczestnikami projektów i korzystały ze wsparcia włączenia społecznego projektów w ramach projektów realizowanych w celu tematycznym 9 RPO Działań tj:
   • 9.1 RPO WSL 2014-2020
   • 9.2 RPO WSL 2014-2020
   • 9.3 RPO WSL 2014-2020 Osoba spełniająca powyższe kryterium +10 pkt.
 4. Wybór Uczestników/Uczestniczek Projektu odbędzie się na postawie informacji uzyskanych w etapie rekrutacji. W przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Kandydaci/Kandydatki z listy rezerwowej będą mogły dołączyć do Projektu w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

Dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w projekcie (wzory oświadczeń i formularzy rekrutacyjnych będą dostępne na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: "Z Powerem do pracy"

Banery/Logo