Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

SZANSZA NA LEPSZE JUTRO

 

Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” nr RPSL.09.01.05-24-0076/20 realizowany jest przez Lidera projektu tj. Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Limanowskiego 15/4, oraz Partnera projektu tj. IT Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu:

1 062 858,90 zł   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 903 430,06 zł

Czas trwania projektu:

01.01.2022 r.  – 30.09.2023 r.

Numer projektu:

RPSL.09.01.05-24-0076/20

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 80 osób w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Subregionu Północnego woj. śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 18 osób (11 kobiet i 7 mężczyzn) z ww.grupy docelowej dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji obejmującej działania o charakterze: zawodowym (identyfikacja z Indywidualną Ścieżką Reintegracji, staże, pośrednictwo pracy), edukacyjnym (szkolenia) oraz społecznym (poradnictwo psychologiczne) oraz w proj.w okresie 1.01.2022 r.-30.09.2023 r.

Założenia projektu :

W projekcie zaplanowano opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika jednocześnie projekt daje możliwość skorzystania z bezpłatnych form wsparcia tj.:

  • poradnictwo psychologiczne warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia zawodowe,
  • Staż zawodowy – min. 3 miesiące - realizowane zgodnie z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk.

Wsparcie projektowe skierowane jest do 80 osób (w tym 48 kobiet) spełniających
następujące kryteria:

  1. zamieszkują teren subregionu północnego województwa śląskiego, który obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę.
  2. Spełniają kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zatem do projektu zapraszamy osoby:

  • płeć: kobiety i mężczyzn
  • miejsce zamieszkania: z Częstochowy lub powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego lub kłobuckiego;
  • wykształcenie: każde;
  • status społeczny: osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Banery/Logo