Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto - Zapytanie ofertowe- szkolenie

Zapytanie ofertowe- szkolenie

Zapytanie ofertowe nr 2/SZANSA/PROEFECTO/2022

 

Podmiot CENTRUM DORADCZO-EDUKACYJNE PROEFECTO
DR MARIETTA BLACHNIK-GĘSIARZ


realizujący projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

nr RPSL.09.01.05-24-0076/20

 

 

W ramach projektu pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” nr RPSL.09.01.05-24-0076/20 realizowanego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie Społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) zaprasza do złożenia oferty na

 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik gospodarczy”

dla uczestników projektu „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

 

 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: CENTRUM DORADCZO-EDUKACYJNE PROEFECTO DR MARIETTA BLACHNIK-GĘSIARZ
ul. Limanowskiego 15/1, 42-207 Częstochowa

NIP: 5761327906, REGON: 152138829

Reprezentowane przez: Mariettę Blachnik-Gęsiarz – właścicielkę firmy.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy:

CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „Pracownik gospodarczy“ dla łącznie 10 uczestników /uczestniczek projektu zgodnie z poniższym:
 1. Szkolenie będzie realizowane w dniach od poniedziałku do soboty (z sobotą włącznie), 4-5 razy w tygodniu przez max. 7 godzin dziennie, w godz. od 7.00 do 21.00 . Zakres godzin będzie dostosowany zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu.
 2. Wymiar godzinowy szkolenia to 100 godzin szkoleniowych.
 3. Przez 1 godzinę zajęć Zamawiający rozumie godzinę dydaktyczną, tj. jednostkę w wymiarze 45 minut.
 4. Szkolenie zostanie zorganizowane w okresie od dnia podpisania umowy do maksymalnie 07.2022 r.
 5. Odbiorcami usługi będzie 10 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  z terenu teren subregionu północnego województwa śląskiego, który obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę.
 6. Szkolenie zostanie zorganizowane na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, który obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę.
 7. Szkolenie zostanie przeprowadzone w salach zapewnionych przez Wykonawcę po uprzedniej akceptacji przez Zamawiające
 8. Minimalny zakres szkolenia obejmuje opracowanie programu szkolenia zgodnie
  z poniższą tematyką tj.:
 • Przepisy BHP, Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Organizacja pracy na stanowisku pracownik gospodarczy,
 • Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych,
 • Zasady budowy, działania oraz warunki obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • Nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi,
 • Warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • Eksploatacja urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych dokonywanie drobnych napraw,
 • Konserwacja pomieszczeń i sprzętu,
 • Problematyka utrzymania czystości,
 • Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń,
 • Utrzymanie porządku wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz budynków,
 • Zasady prowadzenia magazynu,
 • Stałe prace sezonowe,
 • Segregacja śmieci,
 • Zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych, nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi,
 • Podstawowa pielęgnacja terenów zielonych.
 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę
  i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
 2. W ramach szkolenia zostanie prowadzona dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia w tym:
 • lista uczestników,
 • program szkolenia,
 • indywidualne listy obecności wraz z listami potwierdzającymi odbiór cateringu na każdy dzień szkolenia,
 • dziennik zajęć,
 • ankieta ewaluacyjna przed rozpoczęciem szkoleniem,
 • ankieta ewaluacyjna po szkoleniu,
 • lista potwierdzająca odbiór zaświadczeń,
 • protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego.

 

 1. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 2. Wykonawca będzie odpowiadał za :
  1. Zapewnienie Trenera posiadającego wykształcenie wyższe/zawodowe kierunkowe odpowiednie dla przedmiotowej tematyki szkolenia lub posiadającego certyfikaty/zaświadczenia/kwalifikacje umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia tj. posiadanie odpowiedniej wiedzy i praktyczne doświadczenie w danym obszarze oraz min 2 letnie doświadczenie w realizacji prowadzonych szkoleń w zakresie przedmiotowego szkolenia lub pokrewne.
  2. c) Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia szkolenia, tj. sal szkoleniowych spełniających wymogi BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadających instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne. Sale muszą zapewniać liczbę miejsc (stanowisk) szkoleniowych równych liczbie osób w grupie wraz z trenerem. Sale powinny być wyposażone w projektor multimedialny z ekranem, flipchart i/lub tablicę suchościeralną oraz powinny zapewniać dostęp do bezprzewodowego Internetu WiFi. Sale muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. muszą być pozbawione barier architektonicznych.
  3. d) Realizację szkolenia zgodnie z ustalonym programem oraz zapewnienie wysokiej efektywności i jakości zajęć w tym wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia.
  4. e) Wykorzystanie różnorodnych, angażujących metod nauczania.
  5. f) Zapewnienie uczestnikom szkolenia odpowiednich materiałów szkoleniowych, wymaganych do danego szkolenia ( skrypty, podręcznik, ćwiczenia itp.).
  6. g) Zapewnienie każdemu Uczestnikowi materiałów biurowych w tym. zestawu składającego się z teczki, notesu i długopisu.
 3. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie szkolenia oraz terminowe (tj. do 7 dni roboczych od ukończenia szkolenia) przekazanie jej Zamawiającemu. Wymagane dokumenty:
 • listę uczestników,
 • program szkolenia,
 • indywidualne listy obecności wraz z listami potwierdzającymi odbiór w cateringu na każdy dzień szkolenia,
 • dziennik zajęć,
 • ankieta ewaluacyjna przed rozpoczęciem szkolenia,
 • ankieta ewaluacyjna po szkoleniu,
 • kopie zaświadczeń o ukończonym szkoleniu wydane uczestnikom oraz listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń,
 • protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego.
 1. i) Przestrzeganie prawidłowej promocji projektu. Oznaczenia wszelkich dokumentów dotyczących realizacji szkolenia zgodnie z zasadami promowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 2. Przeprowadzenie na zakończenie szkolenia egzaminu wewnętrznego sprawdzającego stopień przyswojenia przez Uczestników wiadomości objętych programem szkolenia. Sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu oraz wydanie odpowiednich zaświadczeń lub certyfikatów opatrzonych odpowiednimi logotypami.
 3. k) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej i/lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 4. Informowanie Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Prawidłową współpracę z osobami nadzorującymi projekt, w szczególności
  z koordynatorem projektu.
 6. Zapewnienie Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia w celu przeprowadzenia monitoringu zajęć.
 7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności – odpracowanie zajęć w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
 8. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje przynajmniej równoważne osobie zastępowanej.
 9. Ochronę powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczestników, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Informowanie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć.
 11. Realizację usługi szkoleniowej z zastosowaniem zasady zrównoważonego rozwoju poprzez:
 • przesyłanie dodatkowych materiałów elektronicznie i prezentowanie na rzutniku.
 • druk materiałów dwustronny, w szarości, dostosowany do liczby Uczestników.
 • wyłączanie nieużywanych urządzeń.
 • Wykorzystanie światła słonecznego i racjonalne wykorzystanie klimatyzacji.
 • Zlokalizowanie miejsc realizacji szkoleń w dobrze skomunikowanych miejscach (dostępność komunikacją publiczną).
 1. Po zakończeniu realizacji zamówienia – przekazanie kompletnej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu.
 2. Dostarczenie łącznie 10 zdjęć z realizacji przedmiotowego szkolenia.
 3. Przestrzeganie zapisów zapytania ofertowego oraz złożonej oferty.
 4. Przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, instrukcji dot. sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.
 5. Wykonywanie innych, niewymienionych powyżej zadań, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:
 2. Koszt realizacji Zamówienia zawiera koszt wynagrodzenia trenera/ów, wynajmu sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych oraz biurowych, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
 3. Wynagrodzenie wyliczone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy poprawnie wystawionej faktury oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego  dokumentacji wykonania przedmiotowej usługi szkoleniowej proporcjonalnie do liczby Uczestników/czek, którzy ukończą szkolenie. Zamawiający uznaje, iż warunkiem koniecznym do ukończenia szkolenia przez Uczestnika/czkę projektu jest posiadanie minimalnej obecności na zajęciach szkoleniowych  na poziomie 80%.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odroczenia wypłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w otrzymaniu środków na realizację projektu od Instytucji Zarządzającej. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują odsetki od nieterminowego uregulowania płatności i jakiekolwiek inne roszczenia.

 

 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej w ramach przedmiotowego zamówienia umowy, na podstawie aneksu do umowy, w zakresie:
 1. Terminu realizacji zamówienia – w sytuacji wystąpienia rezygnacji Uczestnika/ów
  z dalszego udziału w projekcie, zgłoszone/ych przez Uczestnika/ów uzasadnionych potrzeb w zakresie organizacji wsparcia oraz w wyniku wprowadzonych zmian do umowy
  o dofinansowanie/ wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu, jak również
  w sytuacjach, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
 2. zmiany ostatecznej liczby osób, które przystąpią do szkolenia. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników biorących udział w szkoleniu, zmianie ulegnie wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy proporcjonalnie do liczby faktycznie przeszkolonych osób.
 3. Sposobu wykonania przedmiotu zamówienia – w sytuacji wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie/ wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu.
 4. Wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego wprowadzeniem zmian, o których mowa w lit. b) i c), przy zachowaniu niezmienionych stawek jednostkowych.
 5. Oczywistych omyłek pisarskich.
 6. zmiany kadry wskazanej w ofercie przez Wykonawcę – po akceptacji ze strony Zamawiającego. Zastępująca osoba powinna posiadać wykształcenie/kwalifikacje i doświadczenie przynajmniej równoważne osobie zastępowanej.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:

 1. Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej
  przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia - załącznik nr 2

 

 1. Wykonawca przedstawi zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące zarówno instytucji jak i jej wszystkich poszczególnych członków zarządu. Wszystkie zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Wykonawca dostarczy zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kserokopię zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz podatkami. Zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, o czym Wykonawca oświadczy pisemnie.

 

 1. Wykonawca zapewnieni trenera/ów posiadającego/ych: − Wykształcenie wyższe/ zawodowe kierunkowe odpowiednie dla przedmiotowej tematyki szkolenia lub certyfikat/zaświadczenie/posiadane kwalifikacje umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia z zakresu przedmiotowego szkolenia potwierdzone odpowiednim dokumentem m.in. kserokopia/e dyplomu/ów, świadectwo/a ukończenia szkoły, CV trenera/ów.

 2. Wykonawca zapewnia trenera/ów posiadającego/ych: Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń, z tematyki jak w przedmiocie zamówienia lub pokrewne potwierdzonych referencjami oraz CV trenera/ów -  referencje muszą zostać  wystawione przez podmiot inny niż Wykonawca (niezależny od Wykonawcy) - załącznik  nr 3 oraz 4.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. VI dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

 

 

VII.       KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu , każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami::
 2. Kryterium 1: Cena – waga punktowa 70%.
 3. Kryterium 2: Gotowość do realizacji zamówienia 30%.

 

Kryterium 1  - cena  70%:

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążaniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C=(Cmin:C0)x70

gdzie:

C- liczba punktów przyznane danej ofercie,

Cmin- najniższa cena pośród ważnych ofert

C0- Cena obliczona badanej oferty

Maksymalnie liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.

 

Kryterium  2 - Gotowość do realizacji zamówienia 30% : 

 

Najwyższą liczbę̨ punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do zrealizowania zajęć (danej sesji zajęć), a dniem rozpoczęcia tych zajęć (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże
w ofercie okres 14 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć́ termin zajęć (danej sesji zajęć) najwcześniej na dzień́ wypadający 14 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania.

Punkty przyznawane za kryterium gotowości będą liczone wg następującego wzoru:

G = (G min : G 0 ) x 30

gdzie:

G – liczba punktów przyznana danej ofercie,

G min – najwyższa gotowość ( najmniejsza liczba dni) spośród ważnych ofert,

G 0 – gotowość (liczba dni) obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium gotowości wynosi 30.

 

 • WYKLUCZENIE WYKONAWCY
 1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 1. ODRZUCENIE OFERTY LUB UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
 3. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 4. złoży ofertę niekompletną, tj. niezawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
 5. przedstawi nieprawdziwe informacje;
 6. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 7. złoży ofertę po terminie, o którym mowa w rozdz. XI.
 8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec
  Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na brak spełnienia kryteriów formalnych.

 

 1. UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 2. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
 3. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 4. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
 5. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 6. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
 2. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
 3. oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
 4. formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
 5. wykazu doświadczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
 6. wykazu kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). Wykaz ten, będący treścią oferty, a także jednym z elementów oceny ofert, będzie wiążący dla Wykonawcy i nie będzie podlegał późniejszym zmianom z zastrzeżeniem pkt. V.
 7. kompletu dokumentów potwierdzających wykształcenie i/lub kwalifikacje oraz doświadczenie wymagane w pkt. VI oraz w załącznikach nr 3 i 4. Dokumenty powinny być składane w formie kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
 8. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
 9. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej i zaadresowanej kopercie na adres Zamawiającego: Biuro projektu: Centrum Doradczo-Edukacyjne PROEFECTO Dr Marietta Blachnik-Gęsiarz,
  Limanowskiego 15/1, 42-207 Częstochowa ( biuro czynne od 08.00 do 16.00 ) z dopiskiem „Postępowanie nr 2/SZANSA/PROEFECTO/2022” lub podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz
  z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres szansa.proefecto@gmail.com lub podpisaną i zeskanowaną ofertę należy złożyć do niniejszego zapytania za pomocą stosownego modułu w Bazie Konkurencyjności.
 10. Oferty należy składać do dnia 07.06.2022 r. do godziny 19.00 (decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego, na wskazaną skrzynkę mailową lub za pomocą stosownego modułu w Bazie Konkurencyjności).
 11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 12. W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej wymagane jest przesłanie skanów kompletu dokumentów. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem w wersji papierowej w terminie 7 dni od poinformowania o wynikach postępowania.
 13. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zgodnie z punktem X zapytania ofertowego.
 16. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako odstąpienie od podpisania umowy.
 17. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Procedurę tę można powtarzać aż do momentu, gdy któryś z kolejno ocenionych wykonawców przystąpi do podpisania umowy.
 18. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
 19. W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 20. W przypadku przyznania tej samej punktacji dwóm lub więcej Wykonawcom, którzy złożyli ofertę z identyczną ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych ofertach.
 21. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez Wykonawcę.
 22. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Magdalena Nocoń tel. 575 782 233
  e-mail: szansa.proefecto@gmail.com.

 

 • KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy:
 2. wykonawców będących osobami fizycznymi,
 3. wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 4. pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 5. członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki
  w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Doradczo-Edukacyjne PROEFECTO Dr Marietta Blachnik-Gęsiarz,   Limanowskiego 15/1 , 42-207 Częstochowa.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/SZANSA/PROEFECTO/2022 realizowanego przez Centrum Doradczo-Edukacyjne PROEFECTO Dr Marietta Blachnik-Gęsiarz, ul. Limanowskiego 15/1 , 42-207 Częstochowa w ramach projektu pn. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; dla działania 9.1. Aktywna integracja; dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. W przypadku niepodania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 12. Posiada Pani/Pan:
 13. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 14. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 15. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 16. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 17. Nie przysługuje Pani/Panu:
 18. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 19. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 20. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 21. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 22. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia,

Załącznik nr 4 – Wykaz kadry,

Załącznik nr 5 - Gotowość do realizacji zamówienia.

 

 

Banery/Logo