Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacja o projekcie

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje o projekcie

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,
Partner projektu – Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik- Gęsiarz.

Okres realizacji projektu: 1 lipiec 2021 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub
zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji
w okresie do 31.12.2022 r.

Wsparcie projektowe skierowane jest do 36 osób (13 kobiet) spełniających
następujące kryteria:
– osoby dorosłe,
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,
– osoby z każdym wykształceniem.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;
2. Aktywizacja społeczna:
– warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;
3. Aktywizacja zawodowa:
– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
– pośrednictwo pracy,
– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe,
– wsparcie trenera/ki pracy;
4. Aktywizacja zdrowotna:
– konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,
– konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,
– fizjoterapia,
– zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”.

W projekcie zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
1. Wskaźniki produktu
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 36 osób (13 kobiet),
– Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 36 osób (13
kobiet),

2.Wskaźniki rezultatu
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 osób (5 kobiet),
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 9 osób (4 kobiety),
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 7 osób (3 kobiety).

Całkowita wartość projektu to: 640 460,00 PLN, w tym   85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 544 391,00 PLN, 10 % dofinansowania z budżetu państwa – 64 046,00 PLN, 5% wkładu własnego – 32 023,00 PLN.

 

 

Banery/Logo