Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto - Dodatkowy nabór do projektu

Dodatkowy nabór do projektu

 

OGŁOSZENIE O DODATKOYWYM NABORZE DO PROJEKTU

„NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM 3.”

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz ogłasza nabór do projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja,

Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących
w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od

rynku pracy.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji
w okresie do 31.12.2022 r.

 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:  

- osoby dorosłe,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,

- osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,

- osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,

- osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,

- osoby z każdym wykształceniem.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie
z Wnioskodawcą.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

  1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:

- indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,

- indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;

  1. Aktywizacja społeczna:

- warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;

  1. Aktywizacja zawodowa:

- poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,

- pośrednictwo pracy,

- certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;

- 3-miesięczne płatne staże zawodowe,

- wsparcie trenera/ki pracy;

  1. Aktywizacja zdrowotna:

- konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,

- konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,

- fizjoterapia,

- zajęcia terapeutyczne "Zdrowy kręgosłup".

 

DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W OKRESIE

OD 27 STYCZNIA DO 11 LUTEGO 2022 R.

 

Dokumenty aplikacyjne można pobrać:

- w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie (Biuro czynne codziennie
w godzinach 7:00-16:00), a także ze strony internetowej  Wnioskodawcy: www.psoni.czest.pl,

- w Biurze Partnera Projektu tj. Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/1 w Częstochowie  (Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00-16:00) oraz ze strony internetowej Partnera: www.proefecto.pl.

 

Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą (liczy się data wpływu) lub mailowo:

- w Biurze Projektu - adres: ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@psoni.czest.pl,

- w Biurze Partnera Projektu - adres: ul. Bolesława Limanowskiego 15/1, 42-207 Częstochowa, e-mail: proefecto@gmail.com.

 

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronach internetowych  Wnioskodawcy i Partnera.

Banery/Logo