Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rekrutacja

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „SZANSA NA LEPSZE JUTRO.”

Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Limanowskiego 15/4, oraz Partnera projektu tj. IT Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ul. Karola Marcinkowskiego 12/1, ogłaszają nabór osób  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych zainteresowanych udziałem w projekcie „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 80 osób w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Subregionu Północnego woj. śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 18 osób (11 kobiet i 7 mężczyzn) z ww.grupy docelowej dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji obejmującej działania o charakterze: zawodowym (identyfikacja z Indywidualną Ścieżką Reintegracji, staże, pośrednictwo pracy), edukacyjnym (szkolenia) oraz społecznym (poradnictwo psychologiczne) oraz w proj.w okresie 1.01.2022 r.-30.09.2023 r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:

 • osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
 • osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Do projektu w wyniku prowadzonej rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 1. 64 osoby korzystające z pomocy społecznej ( 80% grupy docelowej)
 2. 48 kobiet ( 60% grupy docelowej)
 3. 16 osób z niepełnosprawnościami ( 20% grupy docelowej)
 4. 8 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (min. 10% grupy docelowej)

W ramach prowadzonej rekrutacji Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje Kandydata/Kandydatkę w oparciu o:

 1. kompletność i poprawność formalną Formularza zgłoszeniowego oraz załączników
 2. kryteria obligatoryjne – przynależność do grupy docelowej opisanej w §4
 3. kryteria premiujące:
 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o której mowa w Wytycznych w zakresie włączenia społecznego + 4 pkt
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (pod warunkiem, że zakres wsparcia tych osób nie powiela wsparcia udzielonego w ramach POPŻ) +3 pkt,
 • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  + 3 pkt,
 • osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) + 3 pkt
 • osoby,rodziny/środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 + 3 pkt
 • płeć: kobiety + 4 pkt
 • osoby długotrwale bezrobotne + 2pkt
 • osoby o niskich kalifikacjach +2 pkt.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w umowie uczestnictwa i  Kontrakcie socjalnym z Wnioskodawcą.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;
2. Aktywizacja społeczna:
– warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu kompetencji społecznych mające na celu  wzrost motywacji , wiary we własne siły oraz chęć do poprawy swojej sytuacji społeczno-zawodowej. budowanie empatii, trening komunikacji, warsztaty nt. budowania poczucia własnej wartości, warsztaty nt. radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, warsztaty rozwoju osobistego,
3. Aktywizacja zawodowa:
– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
– pośrednictwo pracy,
– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym „szyte na miarę”. 

– 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO  30 WRZEŚNIA 2023 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Biurze Projektu przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/1 w Częstochowie czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Dokumenty rekrutacyjne jak i wszelkie informacje dotyczące projektu „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”  można pobrać również ze strony internetowej:

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 1. listownie na adres: Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto, ul Limanowskiego 15/1, 42-207 Częstochowa.
 2. bezpośrednio do Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00
 3. elektronicznie na adres e-mail: proefecto@gmail.com (przekazanie Realizatorowi projektu oryginałów formularzy zgłoszeniowych nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla UP).

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronach internetowych Wnioskodawcy i Partnera

 

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie;
2.Formularz zgłoszeniowy do projektu;
3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące potwierdzenia statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 1. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Banery/Logo