Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt „Z POWEREM do pracy!”

Projekt „Z POWEREM do pracy!” nr POWR.01.02.01-24-0008/20 realizowany jest przez Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz, z siedzibą w Częstochowie 42-207 przy ul. Limanowskiego 15/4. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – Osi priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na stronie projektu:

Z powerem do pracy!

Okres realizacji Projektu:

od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Całkowita wartość Projektu: 982 400,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 835 040,00 zł

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 80 osób młodych (48K i 32M)

 • osoby w wieku 15-29 lat,
 • osoby należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby bierne zawodowo;
  • niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • długotrwale bezrobotne;
  • nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu,
  • osoby z niepełnosprawnościami
 • zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na terenie województwa śląskiego.

Cel

Celem głównym projektu „Z POWEREM do pracy!” jest podjęcie zatrudnienia przez minimum 36 osób (22K i 14 M) spośród 80 osób młodych w wieku 15-29 lat, będących osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w momencie przystąpienia do udziału w projekcie zamieszkałych na terenie województwa śląskiego oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji przez minimum 64 osoby(38K, 26M) z ww. grupy docelowej, dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie - dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.05.2021 - 30.04.2022 Struktura GD:

 • 100% GD stanowią wyłącznie osoby z grupy NEET niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • projekt skierowany jest w co najmniej 30% do osób o niskich kwalifikacjach
 • co najmniej 8% GD stanowić będą osoby niepełnosprawne
 • minimum 60% GD to kobiety
 • projekt jest skierowany w co najmniej 20% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Oferowane wsparcie

 1. W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą mogli skorzystać z następujących zadań: ◦ Doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania - IPD ◦ Pośrednictwo pracy, ◦ Realizacja szkoleń zawodowych, ◦ Realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 64 Uczestników/czek,
 2. Harmonogram spotkań/szkoleń będzie dostępny w biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

SZKOLENIA ZAWODOWE

1. Szkolenia mają maja na celu nabycie przez Uczestników /Uczestniczek Projektu nowych kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.

2. Organizator określa kwalifikacje zawodowe posiadane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu przed skierowaniem na szkolenie.

3. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym/wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia/ certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje/kwalifikacje.

4. Warunki zwrotu kosztów dojazdu określa Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.

5. Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe.

6. Uczestnikom/Uczestniczkom wypłacone zostanie stypendium szkoleniowe zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

7. W ramach projektu min. 80 osób weźmie udział w szkoleniach prowadzących do nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Banery/Logo